PERLOZA MT500

Je velmi porézní celulózový gel, který je možno použít pro vysoké průtoky a vysoké tlakové zatížení. PERLOZA MT500 je vhodná nejen jako náplň do laboratorních preparativních kolon, ale především velkých kolon v provozním měřítku.

Vysoká chemická stabilita

PERLOZA MT500 vyhovuje širokým nárokům na použití při všech typech kapalinové chromatografie biopolymerů, může být sterilizována autoklávováním, vysokým pH, nebo užitím antimikrobiálních prostředků.

 

Vysoká mechanická stabilita

PERLOZA MT500 je semi-rigidní gel s vysokou tlakovou odolností (až do několika atmosfér). Díky vysoké rigiditě částic je možno dosahovat vysokých průtoků, aniž by docházelo ke stláčení gelu. Změny v iontové síle nebo pH mají minimální vliv na změnu objemu lůžka gelu. Je proto možné provádět eluci v gradientu solí nebo pH, nebo provádět sterilizaci gelů přímo v koloně (cleaning-in-place).Vysoká propustnost vrstev při nízkých tlakových ztrátách zajišťuje vynikající průtokové vlastnosti při všech chromatografických podmínkách a umožňuje aplikace ve všech měřítcích, zvláště při průmyslových procesech.

Vysoká hydrofilita

V důsledku vysokého obsahu hydroxylových (-OH) skupin v polysacharidovém řetězci je PERLOZA MT500 silně hydrofilní medium a je proto dobře tolerována biosystémy.

PERLOZA MT500 může být dále modifikována. Všechny metody používané pro aktivace nebo derivatizace měkkých gelů s polysacharidovými matricemi jsou přímo nebo jen s malými úpravami aplikovatelné i na PERLOZU MT500.

Této skutečnosti bylo využito při přípravě řady modifikovaných derivátů celulózy ve sférické formě. PERLOZOVÁ matrice může být díky svým vlastnostem ideálním nosičem pro přípravu:

  • afinitních sorbentů pro bioafinitní chromatografii
  • sorbentů s iontovýměnnými skupinami pro chromatografii na měničích iontů
  • speciálních sorbentů a modifikovaných derivátů celulózy
  • imobilizace enzymů
  • gelové filtrace biopolymerů

Základním údajem charakterizujícím PERLOZUMT500 z hlediska separačních schopností je porozita. Porozita je vyjadřována jednak objemem vrstvy, tj. stupněm zbobtnání gelu (tyto hodnoty vyjadřují, že jeden gram suchého gelu ve zbobtnalém stavu vyplní udaný objem), jednak rozsahem frakcionace, tj. rozmezím hmotností (velikostí) makromolekul, pro které je porézní systém dostupný (molekuly mohou penetrovat do pórů).

 

PERLOZA MT500 je k dispozici v  úrovních porozity s objemem pórů min.: 95,0%
Standardní rozsahy velikostí částic (um):
Superfine 30 - 50
Extrafine 50 - 80
Fine 80 - 100
Medium 100 - 250
Coarse 250 - 500
   
Obsah částic v deklarovaném rozmezí je zaručen v min. množství 95,0%
Objem vrstvy: 19 - 21 ml/g
Vylučovací limit: 5 000 000 mol.hm.proteiny, g/mol
Rozsah frakcionace: 200 000 - 5 000 000 mol.hm.proteiny, g/mol
Tlaková odolnost: 1,0 - 1,5 bar
   
Propustnost vrstvy (ml/cm2*hod*bar*m) pro destilovanou vodu při 20°C
SuperFine 45
Fine 80
Medium 250
Teplotní odolnost: 120°C v mokrém stavu při pH 7,0 autoklávováno po dobu 60 min.
Stabilita v rozsahu pH: 1,0 - 14,0
   
Bobtnání/Srážení (% obj.):    vodné roztoky max. 1,0
polární organická rozpouštědla max. 10,0
Chemická odolnost: většina solventů, organických rozpouštědel, pufrů, detergentů, chaotropních látek
   

PERLOZA MT500 je vhodná pro použití v kapalinové kolonové chromatografii, může najít uplatnění především při různých separačních a filtračních procesech v oblasti biotechnologií, potravinářství, farmaceutickém průmyslu a dalších odvětvích zpracovávajících přírodní produkty.

Vedle tradičního použití porézních materiálů pro separační a chromatografické účely, lze PERLOZU využít i pro méně konvenční aplikace, např. ve farmaceutickém průmyslu nebo ve zdravotnictví jako materiál pro přípravu absorpčních zásypů.