PERLOZA MT100

PERLOZA MT100 je porézní celulózový gel, který je možno použít pro vysoké průtoky a vysoké tlakové zatížení. P2130050-3 PERLOZA MT100 je vhodná nejen jako náplň do laboratorních preparativních kolon, ale především velkých kolon v provozním měřítku.

Vysoká chemická stabilita

PERLOZA MT100 vyhovuje širokým nárokům na použití při všech typech kapalinové chromatografie biopolymerů, může být sterilizována autoklávováním, vysokým pH, nebo užitím antimikrobiálních prostředků.

 

Vysoká mechanická stabilita

PERLOZA MT100 je semi-rigidní gel s vysokou tlakovou odolností (až do několika atmosfér). Díky vysoké rigiditě částic je možno dosahovat vysokých průtoků, aniž by docházelo ke stláčení gelu. Změny v iontové síle nebo pH mají minimální vliv na změnu objemu lůžka gelu. Je proto možné provádět eluci v gradientu solí nebo pH, nebo provádět sterilizaci gelů přímo v koloně (cleaning-in-place).Vysoká propustnost vrstev při nízkých tlakových ztrátách zajišťuje vynikající průtokové vlastnosti při všech chromatografických podmínkách a umožňuje aplikace ve všech měřítcích, zvláště při průmyslových procesech.

Vysoká hydrofilita

V důsledku vysokého obsahu hydroxylových (-OH) skupin v polysacharidovém řetězci je PERLOZA MT100 silně hydrofilní medium a je proto dobře tolerována biosystémy.

PERLOZA MT100 může být dále modifikována. Všechny metody používané pro aktivace nebo derivatizace měkkých gelů s polysacharidovými matricemi jsou přímo nebo jen s malými úpravami aplikovatelné i na PERLOZU MT.

Této skutečnosti bylo využito při přípravě řady modifikovaných derivátů celulózy ve sférické formě. PERLOZOVÁ matrice může být díky svým vlastnostem ideálním nosičem pro přípravu:

  • afinitních sorbentů pro bioafinitní chromatografii
  • sorbentů s iontovýměnnými skupinami pro chromatografii na měničích iontů
  • speciálních sorbentů a modifikovaných derivátů celulózy
  • imobilizace enzymů
  • gelové filtrace biopolymerů

Základním údajem charakterizujícím PERLOZU MT100 z hlediska separačních schopností je porozita. Porozita je vyjadřována jednak objemem vrstvy, tj. stupněm zbobtnání gelu (tyto hodnoty vyjadřují, že jeden gram suchého gelu ve zbobtnalém stavu vyplní udaný objem), jednak rozsahem frakcionace, tj. rozmezím hmotností (velikostí) makromolekul, pro které je porézní systém dostupný (molekuly mohou penetrovat do pórů).

PERLOZA MT100 má úroveň porozity s objemem pórů min. 90%

 

Standardní rozsahy velikostí částic (um):
PERLOZA MT100 Superfine 30 - 50 um
PERLOZA MT100 Extrafine 50 - 80 um
PERLOZA MT100 Fine 80 - 100,um
PERLOZA MT100 Medium 100 - 250,um
PERLOZA MT100 Coarse 250 - 500 um
Obsah částic v deklarovaném rozmezí je zaručen,v min. množství,95,0%
   
Objem vrstvy: 9 - 11 ml/g
Vylučovací limit : 2 000 000,mol.hm.proteiny, g/mol
Rozsah frakcionace:   10 000 - 1 000 000,mol.hm.proteiny, g/mol
Tlaková odolnost: 2,2 - 2,5 bar
   
Propustnost vrstvy (ml.cm –2hod-1bar-1m-1), pro destilovanou vodu při 20°C:
Superfine 170
Fine 300
Medium 600
   
Teplotní odolnost: 120°C, v mokrém stavu při pH 7,0 autoklávováno po dobu 60 min.
Stabilita v rozsahu pH: 1,0,- 14,0
Bobtnání/Srážení (% obj.):   vodné roztoky max. 1,0
polární organická rozpouštědla max. 10,0
   

Chemická odolnost

PERLOZA MT100 je odolná většině solventů, organických rozpouštědel, pufrů, detergentů, chaotropních látek

PERLOZA MT100 je vhodná pro použití v kapalinové kolonové chromatografii, může najít uplatnění především při různých separačních a filtračních procesech v oblasti biotechnologií, potravinářství, farmaceutickém průmyslu a dalších odvětvích zpracovávajících přírodní produkty.

Vedle tradičního použití porézních materiálů pro separační a chromatografické účely lze PERLOZU MT100 využít i pro méně konvenční aplikace, např. ve farmaceutickém průmyslu nebo ve zdravotnictví jako materiál pro přípravu absorpčních zásypů, ...

 

PERLOZA MT100 - médium pro gelovou filtraci

Tento zbobtnalý semirigidní gel pro nízkotlakou kapalinovou chromatografii je vhodný pro purifikaci směsí přírodních polymerů (proteiny, enzymy, polysacharidy) gelovou chromatografii, ale i jako nosič pro přípravu řady chromatografických sorbentů, zvláště pro biochromatografie, nebo jako nosič pro imobilizace enzymů. PERLOZA MT100 je také vhodný materiál pro klasické filtrační techniky.