PERLOZA MT200

Základním údajem charakterizujícím PERLOZU MT200 z hlediska separačních schopností je porozita. Porozita je vyjadřována jednak objemem vrstvy, tj.stupněm zbobtnání gelu (tyto hodnoty vyjadřují, že jeden gram suchého gelu ve zbobtnalém stavu vyplní udaný objem), jednak rozsahem frakcionace, tj. rozmezím hmotností (velikostí) makromolekul, pro které je porézní systém dostupný (molekuly mohou penetrovat do pórů).

PERLOZA MT200 má úroveň porozity s objemem pórů min. 93%.
Standardní rozsahy velikostí částic (um):
Superfine 30 - 50
Extrafine 50 - 80
Fine 80 - 100
Medium 100 - 250
Coarse 250 - 500
   
PERLOZA MT200 má obsah částic v deklarovaném rozmezí zaručen, v min. množství, 95,0%
Objem vrstvy: 13 - 16 ml/g
Vylučovací limit: 4 000 000 mol.hm.proteiny, g/mol
Rozsah frakcionace: 100 000 - 3 000 000 mol.hm.proteiny, g/mol
Tlaková odolnost: 1,5 - 2,0 bar
   
Propustnost vrstvy (ml/cm2*hod*bar*m) pro destilovanou vodu při 20°C
Superfine 130
Fine 220
Medium 450
120°C v mokrém stavu při pH 7,0 autoklávováno po dobu 60 min.
Stabilita v rozsahu pH: 1,0 - 14,0
Bobtnání/Srážení (% obj.): vodné roztoky max. 1,0
polární organická rozpouštědla max. 10,0
   

Chemická odolnost

většina solventů, organických rozpouštědel, pufrů, detergentů, chaotropních látek

PERLOZA MT200 je vhodná pro použití v kapalinové kolonové chromatografii, může najít uplatnění především při různých separačních a filtračních procesech v oblasti biotechnologií, potravinářství, farmaceutickém průmyslu a dalších odvětvích zpracovávajících přírodní produkty.

Vedle tradičního použití porézních materiálů pro separační a chromatografické účely, Ize PERLOZU využít i pro méně konvenční aplikace, např. ve farmaceutickém průmyslu nebo ve zdravotnictví jako materiál pro přípravu absorpčních zásypů

 

PERLOZA MT200 - médium pro gelovou filtraci

Zbobtnalý semirigidní gel pro nízkotlakou kapalinovou chromatografii. Vhodný pro purifikaci směsí přírodních polymerů (proteiny, enzymy, polysacharidy) gelovou chromatografii, ale i jako nosič pro přípravu řady chromatografických sorbentů, zvláště pro biochromatografie, nebo jako nosič pro imobilizace enzymů. Vhodný jako materiál pro klasické filtrační techniky.